sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası
27 Kasım 20237 DakikaGirişimcilik

Mobil Uygulama ve Sosyal İçerik Üreticiliği İstisnaları Nelerdir?

İnternet üzerinden gelir elde edenler, kazançları üzerinden çeşitli vergiler öder. Örneğin mobil uygulama ve sosyal içerik üreticileri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında mükellef olarak kabul edilir. Fakat kazancını dijital dünyadan sağlayanlara yönelik bazı vergi muafiyetleri de bulunur. Mobil uygulama geliştiriciliği ve sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası sayesinde online girişimlerin vergisel yükümlülükleri azalır. Girişimcilerin dijital çözüm ortağı Jestiyon olarak bu yazıda söz konusu istisnaya dair detayları ele aldık. 

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Nedir?

12 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası hakkında bir tebliğ yayımlanmıştır. 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, bu mükellef gruplarına getirilen kazanç istisnalarını içerir. Bu tebliğe göre internet ortamındaki sosyal içerik üreten ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin kazançları, 193 sayılı kanuna eklenen mükerrer 20/B maddesi kapsamında ilgili vergi türünden muaf tutulur.

Kimler Kazanç İstisnasından Faydalanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası beyannamesi broşüründe bu konuya dair detaylar açıklanır. Bu broşürdeki ayrıntılara göre istisnadan internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video paylaşımları yapan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler faydalanabilir. Mobil uygulama ve sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi yoktur. Öte yandan, istisnadan sadece Gelir Vergisi mükellefleri yararlanabilir. Yani bu düzenleme, Kurumlar Vergisi mükelleflerine bir istisna tanımaz.

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasının Kapsamı Nedir?

Sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası, belli başlı gelir türlerini kapsar. Online dünyada yazılı, sesli ya da görüntülü içerikler paylaşanlar, bu bağlamda belirli bir sınıra kadar elde ettiği kazançlar için Gelir Vergisi ödemez. Kazancını elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından sağlayanlarda da aynı durum geçerlidir. Sosyal içerik ve mobil uygulama geliştiriciliği Gelir Vergisi muafiyetinden yararlanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması gerekir. Bu faaliyetlerden gelen hasılat, söz konusu hesap üzerinden tahsil edilir.

Reklam ve Sponsorluklar İstisna Kapsamında mı?

Mükellef grupları, vergi ödeyeceği kazançları için ilgili beyanname türlerini yasal düzenlemelerle belirtilen zamanda vermekle yükümlüdür. Fakat istisna kapsamındaki kazançlar için beyanname hazırlanmaz. Örneğin mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnasına dâhil olan elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar için bu durum geçerlidir. Bu meslek grubunun Gelir Vergisi beyannamesinde şu kazanç türlerine yer verilmez:

  • Ücretli uygulama satış geliri
  • Reklam geliri
  • Uygulama içi satış geliri
  • Sponsorluk geliri
  • Ücretli abonelik geliri

Bahsi geçen platformların dışındaki gelirler ise beyan edilir. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen reklam, sponsorluk, bağış, hediye, bahşiş ve ücretli abonelik gelirleri gibi kazançlar istisnaya tabidir. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasındaki bu durum, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla ulaşılan gelirler için de geçerlidir. Ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen ve içeriğin ikincil ya da yan hizmet olarak sunulduğu platformlardaki faaliyetlerden gelen kazançlar ise sosyal medya içerik üreticisi vergi istisnası kapsamında değildir.

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Sosyal İçerik Üreticileri Hizmetlerinde KDV İstisnası Var mı?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, mobil uygulama geliştiriciliği ve sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasına dair detaylara yer verir. Bu tebliğe göre 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamındaki kazançlara KDV istisnası uygulanır. KDV istisnası, 1 Ocak 2022 itibarıyla gerçekleşen hizmetler ve teslimlere bağlı gelirler için geçerlidir. Bu kapsamdaki toplam kazancın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki tarifenin dördüncü dilimindeki tutarı aşması ve ilgili yasa uyarınca yıllık olarak beyan edilmesi durumunda istisna uygulamasında herhangi bir değişiklik meydana gelmez. 

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Uygulama Geliştiriciliği İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Mobil uygulama geliştiriciliği ve sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasından faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunur. Bunların başında istisna dâhilindeki faaliyetlerden elde edilen kazançların toplamının 193 sayılı kanunda belirtilen dördüncü gelir dilimindeki tutarı aşmaması yer alır. 2023 yılı için bu tutar, 1.900.000 olarak açıklanmıştır. Sosyal içerik üretme ve mobil uygulama geliştirme muafiyetinin diğer şartları aşağıdaki gibidir.

  • İstisnaya konu faaliyetlerden gelen tüm hasılatı tahsil etmek için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılmalıdır.
  • Yeni bir banka hesabı kullanılacağında açılış tarihinden; mevcut hesabın kullanılacak olması durumunda ise istisna belgesinin ibrazdan itibaren 1 ay içinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi talep edilir.
  • Muafiyet kapsamındaki mükelelleflerin “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi” alması gerekir.

Sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği istisna belgesi, söz konusu faaliyetlerden sağlanan hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında istenir. Ayrıca mükelleflerin mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibraz edilmesi durumunda aynı amaç doğrultusunda kullanılabilir.

Kazanç İstisna Belgesi Nasıl Alınır?

Mobil uygulama ve sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasından faydalanmak isteyenler,  “193 Sayılı Kanun’un Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi” için ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurmalıdır. Vergi daireleri tarafından mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına girme durumu kontrol edilir. Gerçekleştirilen kontrollerde vergi dairelerine kayıtlı faaliyetlerin uygun bulunması hâlinde başvuranlara istisna belgesi teslim edilir. Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlara ise ilgili sıfatın tesisinin ardından mobil uygulama ya da sosyal içerik üreticiliği istisna belgesi verilir.

Bankalarda Yapılması Gereken Hesap İşlemleri Nelerdir?

Sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası için bankalarda da birtakım işlemler yapmanız gerekir. Bu faaliyetleri yürütenler, vergi dairesinde aldığı istisna belgesini, hesap açılışında kullanılmak üzere bankalara ibraz eder. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan kazanç üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapar. Ayrıca tevkif edilen vergileri, muhtasar beyanname ile beyan edip öder.

İstisnadan Faydalanan Sosyal İçerik Üreticileri ve Mobil Uygulama Geliştiricilerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Mobil uygulama geliştirme ve sosyal medya kazanç istisnasından faydalananların bazı yükümlülükleri bulunur. Aşağıda sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası mükelleflerinin sorumluluklarını görebilirsiniz.

  • Mükellefler; adlarına düzenlenen evrakları, yapılan giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri, 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamak zorundadır.
  • Vergiden istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esastır. Bu belgede bulunması gereken bilgileri (imza hariç) içeren banka dekontları, Vergi Usul Kanununun 234. maddesine göre gider pusulası yerine geçebilir.

Öte yandan, bu mükelleflerin ilgili gelir dilimi sınırına bakılmaksızın defter tutma ve tasdik ettirme gibi zorunlulukları bulunmaz. Ayrıca defter-beyan sistemine kaydolma, elektronik defter tutma ve belge düzenleme gibi yükümlülükler de kaldırılmıştır.

Mükelleflerin İstisna Şartlarını Karşılamadığı Durumda Ne Olur?

Sosyal içerik üreticiliği ve mobil uygulama geliştiriciliği kazanç istisnası mükellefleri, Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açma gibi şartları sağlamalıdır. Bu koşulu yerine getirmeyen ya da ilgili şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflere bazı cezalar uygulanır. Eksik tahakkuk eden vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle beraber tahsil edilir.

Yurt dışında ya da Türkiye’de iş fikrinizi hayat geçirerek bu faaliyetlerin vergi yükümlülüklerini ve ön muhasebe süreçlerini profesyonel şekilde yönetmek için Jestiyon’dan destek alabilirsiniz.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir