Kullanıcı Sözleşmesi

1. GİRİŞ

İşbu Jestiyon Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") Müşteri ile Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. B Blok No: 2 İç Kapı No: 138 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Jestiyon Finansal Teknolojileri A.Ş. (kısaca "Jestiyon") arasında yapılmaktadır.

Müşteriler, Ürün ve Hizmetler’i kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını, işbu Sözleşme’nin Müşteri ile imzalanan veya daha sonra imzalanacak Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi ("Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi") ile birlikte yorumlanacağını, Ürün ve Hizmetler kapsamında Jestiyon tarafından sunulan veya sunulacak hizmetler için bu hizmetlere özel olarak düzenlenmiş sözleşmeleri onaylaması ve Jestiyon’a ilettiği bilgilerinin doğrulanması gerekebileceğini veya bu Ürün ve Hizmetler’den faydalanmaktan menedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Jestiyon ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Müşteri: Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki Ürün ve Hizmetler’i yalnızca kendi dahili ihtiyaçları için kullanmak amacıyla satın alan gerçek veya tüzel kişi,

Yetkili Kullanıcı Kodu ve Bilgileri: Jestiyon tarafından sunulacak Ürün ve Hizmetler’i kullanması için Platform’a giriş yetkisi verilmiş Müşteri’yi ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında Müşteri’ye Muhasebe Hizmetler’i sunacak üçüncü kişi iş ortaklarını ve sunulan hizmete erişim için verilecek olan kullanıcı kodları ve bilgilerini ifade eder.

Yetkili Kullanıcı: İşbu Sözleşme kapsamında Ürün ve Hizmetler’in sunulabilmesi için Platform üzerinde doğrudan Müşteri’nin iş ve işlemlerini gerçekleştiren Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin tarafı Muhasebeci’yi ifade eder. Müşteri’nin Websitesi için kullanmakta olduğu kullanıcı kodları ve bilgileri Mobil Uygulama için de geçerli olacaktır. Müşteri, Site ve Mobil Uygulama’ya aynı kullanıcı kodu ve bilgileriyle giriş yapabilecek ve bu Sözleşme kapsamında Ürün ve Hizmetler’den yararlanabilecektir.

Paket: Jestiyon tarafından ücretleri ve içeriği tek taraflı olarak değiştirilebilen, Ürün ve Hizmetler’in biri veya birkaçını içeren, https://www.jestiyon.com/fiyatlar/turkiye alan adlı internet sitesinden yer alan ve Platform’a kayıt anında Müşteri tarafından seçilen veya daha sonra Müşteri tarafından değiştirilebilen paketleri,

Platform: Jestiyon’un Müşteriler’ine Ürün ve Hizmetler’i sunduğu ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanmasına imkân sunduğu ve kolaylaştırdığı www.jestiyon.com alan adlı internet sitesini ve web tabanlı uygulamayı,

Web Sitesi: www.jestiyon.com alan adlı internet sitesini,

Başkanlık: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı,

Muhasebe Hizmetleri: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri,

Mobil Uygulama: Jestiyon tarafından işbu Sözleşme’de tanımlı Ürün ve Hizmetler’in verilmesini sağlayan ve Jestiyon tarafından uygun bulunan uygulama marketlerinden ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, tüm hakları Jestiyon’a ait yazılım panelini,

Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platform’u kullanan ve Jestiyon Ürün ve Hizmetler’inden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Platform Kullanıcısı) ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi,

Ürün ve Hizmetler: İşbu Sözleşme’de yer verilen hizmetleri ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Müşteri, Websitesi ve/veya Mobil Uygulama vasıtasıyla Jestiyon’a üye olmasının ardından Jestiyon tarafından Platform bünyesinde sunulan ve sunulacak Ürün ve Hizmetler’in Müşteri tarafından kullanılmasına ilişkin esas ve koşullar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır. Bu Sözleşme’nin amacı, Sözleşme’de detaylandırılan Ürün ve Hizmetler’in Jestiyon tarafından Müşteri’ye sağlanması ve/veya sağlanmasına aracılık edilmesi karşılığında Müşteri’nin ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.Ürün ve Hizmetler’in ve/veya Paket’in kapsam ve ücretlendirmeye ilişkin detayları ve bunlardaki değişiklikler Jestiyon tarafından, Müşteri’nin sisteme kayıtlı e-mail adresine gerçekleştireceği bildirim veya Platform vasıtasıyla uygun gördüğü şekilde ilan edebilecektir. Jestiyon tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklı tutar.

4.2. Müşteri’ye sunulacak veya sunulmasına aracılık edilecek Ürün ve Hizmetler, aşağıdaki şekildedir:

4.2.1. E-Dönüşüm Hizmetleri’ni bizzat sunmamakta, iş ortakları tarafından Müşteri’ye sunulmasına yalnızca aracılık etmektedir. E-Dönüşüm Hizmetleri: elektronik fatura ("e-fatura"), elektronik arşiv fatura ("e-arşiv fatura") ve elektronik serbest meslek makbuzu ("e-SMM") hizmetlerinin sunulması, özel entegratör sıfatını haiz iş ortağı şirket tarafından Müşteri’ye Jestiyon tarafından sağlanacaktır. Jestiyon, E-Dönüşüm Hizmetleri’ni Müşteri’ye bizzat sunmamaktadır; yalnızca iş ortakları tarafından Müşteri’ye sunulmasına aracılık etmektedir.

4.2.1.1. Bu Sözleşme’de sunulan; e-fatura, e-arşiv veya e-SMM hizmetlerine ilişkin özel hükümler, Müşteri’nin ilgili hizmet kapsamında ticari faaliyetinin söz konusu ise geçerli olacaktır. Bu bakımdan E-Dönüşüm Hizmetleri’nden yalnızca bir veya birkaçının kullanımı söz konusu olabilir. Müşteri tarafından kullanılmayan hizmetlere ilişkin olarak Müşteri, Jestiyon’dan herhangi bir hak veya talepte bulunamayacaktır.

4.2.1.2. E-Dönüşüm Hizmetleri’nin Müşteri’ye sunulması amacıyla Jestiyon, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte faaliyet gösteren özel entegratör sıfatını haiz iş ortaklarıyla çalışacaktır. E-Dönüşüm Hizmetleri bu kapsamda söz konusu özel entegratör sıfatını haiz iş ortakları tarafından sunulacak olup; bu iş ortakları adına Jestiyon, Müşteri’yle sözleşmeler akdedilmesine aracılık etmeye haizdir.

4.2.2. Muhasebe Hizmetleri: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca muhasebe hizmetlerini sunmaya yetkili üçüncü kişiler tarafından sunulmaktadır. Jestiyon, herhangi bir nam adı altında Muhasebe Hizmeti sunmamakta olup hiçbir şekilde aksi yorumlanamaz.

4.2.2.1. Taraflar, Jestiyon’un, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin herhangi bir şekilde tarafı olmadığını; Müşteri ile Yetkili Kullanıcı arasında akdedildiğini bildiklerini kabul ve beyan eder. Bu sebeple, Müşteri, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, Muhasebe Hizmetleri’nin eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi gibi doğrudan veya dolaylı biçimde Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Jestiyon’un herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığı, hiçbir nam adı altında hak veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Jestiyon’un, Müşteri ile Yetkili Kullanıcı arasındaki ticari ilişkiye müşteri memnuniyeti kapsamında müdahil olma hakkı saklıdır.

4.2.3. Adres Temini Hizmetleri: Jestiyon, Müşteri’ye adres temini için doğrudan kendisi veya kiraya vermeye yetkili üçüncü kişi iş ortaklarının yetkilendirdiği sınırlar dahilinde Müşteri’nin ticari faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla bu Sözleşme’den ayrı bir sözleşme akdetme yetkisini saklı tutar. (Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi) Jestiyon tarafından Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin sunulması halinde, Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi bu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

4.2.3.1. Müşteri’nin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla MERSİS’e (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kayıtlı adresi bulunuyorsa ve Müşteri ek talepte bulunmuyorsa Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi akdedilmesi zorunlu değildir. Hal böyleyken Taraflar, Jestiyon’un Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri sunma yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan ederler.

4.2.3.2. İşbu Sözleşme’nin 4.2.3.1’inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, Jestiyon, Müşteri’ye Ürün ve Hizmetler’i sunabilmek için Müşteri’nin MERSİS’e kayıtlı adresi bulunmasının zorunlu olduğunu öngördüğü hallerde, Müşteri’den Sanal Ofis Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri satın almasını ve talep edilen bilgi ve belgeleri Platform vasıtasıyla veya fiziki posta yoluyla iletmesini talep edebilir. Aksi halde Jestiyon’un Müşteri’ye Sanal Ofis Hizmeti sunmama hakkı saklıdır.

4.2.4. Elektronik İmza Temin Hizmetleri: Elektronik sertifika, zaman damgasına ilişkin hizmetleri sağlamaya yetkili elektronik sertifika ve güvenli elektronik imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Jestiyon iş ortakları tarafından Müşteri’ye Elektronik İmza Temin Hizmetleri’nin (e-İmza Hizmetleri) sunulmasına Jestiyon tarafından aracılık edilecektir. E-İmza Hizmetleri Jestiyon tarafından bizzat sunulmamaktadır; yalnızca iş ortakları tarafından Müşteri’ye sunulmasına aracılık edilmektedir.

4.2.5. Çevrimiçi Finans ve İş Yönetimi Uygulamaları Hizmetleri: Jestiyon’un ilgili üçüncü kişi iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Müşteri’nin online olarak finansal hususlar ve iş yönetimi gerçekleştirebilmesi için, Platform üzerinden kullanılabilecek biçimde ön muhasebe programı hizmeti sunulmaktadır. Çevrimiçi Finans ve İş Yönetimi Uygulamaları Hizmetleri, Jestiyon tarafından sunulmamakta olup yalnızca bu Sözleşme’de ve Platform’da belirtildiği biçimde Platform üzerinden kullanılmasına imkan tanınmaktadır. Bu Sözleşme’ye ek olarak ilgili hizmete ilişkin özel şart ve koşulların yer aldığı kullanım sözleşmelerini bu hizmeti kullanmak isteyen Müşteriler onaylamalıdır. İşbu kullanım sözleşmeleri de bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

4.2.6. Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri: Muhasebe Hizmetleri kapsamında, , masraf belgeleri, fişler gibi muhasebesel evrak ve iş ortağının fiziken erişmesi ve/veya incelemesi gereken faturanın, ilgili üçüncü kişi kurye/kargo şirketi iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Müşteri’den teslim alınarak iş ortağına teslim edilebilmesini sağlayacaktır.

4.2.6.1. İlgili döneme ilişkin muhasebesel evrak kurye/kargo şirketine Müşteri, herhangi bir kayıp veya zarara mahal vermeyecek, eksiksiz bir şekilde ve muhafaza edilmiş halde teslim etmekle yükümlüdür. Jestiyon, bu evrakın Müşteri’den teslim alınması, iş ortağına teslim edilmesi ve iş ortağından tekrar teslim alınarak Müşteri’ye geri teslim edilmesi süreçlerindeki herhangi bir kayıp ve/veya zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

4.2.7. Doküman Hizmetleri: Müşteri, Uygulama üzerinden Fiş/Fatura Yükleme özelliğini kullanarak Jestiyon veri tabanına belge yükleyebilecek olup bu yüklediği belgelere daha sonra da ulaşabilecektir. İlgili hizmetin detayları Platform’da yer almaktadır.

4.2.8. KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgilendirme Hizmeti: Jestiyon, Müşteri’nin talebi ve KOSGEB Girişimcilik Desteği için gerekli şartları taşıması halinde, Müşteri’ye KOSGEB Girişimcilik Desteği programı ("Program") için ön bilgilendirme yapacaktır. Alınması gereken eğitimler de dahil, Program’dan yararlanmak için sağlanması gereken tüm şartları yerine getirmek münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Jestiyon’un bu hizmet kapsamındaki yükümlülüğü yalnızca Müşteri’ye ön bilgilendirme yapmaktan ibarettir. Jestiyon, Müşteri’nin Program’a başvurusuna ilişkin olarak Program’dan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan Müşteri’nin talebi halinde, ve Taraflar arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere danışmanlık verebilir.

4.3. Şüpheye mahal vermemek adına Jestiyon, işbu Sözleşme’nin 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5. ve 4.2.6. maddelerinde bahsedilen sözleşmelerin veya iş yahut işlemlerin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp, sadece anılan hizmetlerin Müşteri’ye sunulabilmesi için aracı ve kolaylaştırıcı işleve sahiptir ancak herhangi bir garanti yahut taahhütte bulunmamaktadır. Bu nedenle Müşteri, anılan sözleşmelerdeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi yahut hiç ifa edilmemesi gibi doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ve ilgili mevzuata dair hiçbir hususta Jestiyon’un herhangi bir nam adı altında sorumluluğu bulunmadığını, Jestiyon’dan herhangi bir hak veya alacak talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Jestiyon, Müşteri ile iş ortağı arasındaki ticari ilişkiye müşteri memnuniyeti kapsamında müdahil olma hakkı saklıdır.

4.4. Jestiyon’un faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılan sebepler ile sınırlı olmamak kaydıyla kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Ürün ve Hizmetler’in sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel arızalar, doğal afetler, bağlantı sorunları ve veri aktarımı, Ürün ve Hizmetler’in hiç veya gereği gibi verilememesi veya Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması, Müşteri Jestiyon’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Jestiyon kaynaklı olmayan ve açıkça Jestiyon’un kusurunun bulunmadığı hizmet kesintilerinden ve üçüncü kişiler tarafından veya şirket içerisinde düzenlenen siber güvenlik saldırılarının yol açtığı kayıplardan ve zararlardan Jestiyon hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.5. Jestiyon’un kendisine yüklenemeyecek arıza, gecikme ve bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlar ile Müşteri’den kaynaklanan gecikmelere karşı Jestiyon’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını Taraflar kabul ve beyan eder.

4.6. Jestiyon, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda gerekli önlem ve tedbiri almış olduğu takdirde sunulan hizmetlerin kapsamını daraltma veya tamamen durdurma yetkisine haizdir. Bu nedenlerle Müşteri’nin uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Jestiyon’a rücu talebinde bulunulamayacağını, Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Müşteri, Jestiyon’a ve ilgili iş ortaklarına bildirmekle yükümlü olduğu her türlü bilgi ve belgeleri; doğru, eksiksiz, güncel ve tam olarak Jestiyon’un ve iş ortaklarının yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için bildirmekle yükümlüdür. Platform’da yer alan tüm bu bilgileri tam, eksiksiz ve güncel olarak panele işlemekle ve Sözleşme süresince güncel tutma sorumluluğu Müşteri’ye aittir. yükümlüdür. Aksi halde, işbu bilgi ve belge eksikliklerinden doğrudan veya dolaylı kaynaklanan her türlü aksaklıktan dolayı hizmetin sunulamaması veya hizmet sunumunun gecikmesi/aksaması dolayı doğrudan Müşteri sorumlu tutulacaktır. Jestiyon, süreç içerisinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamayacak olup ayrıca Jestiyon’un işbu sebeple uğradığı zararları tazmin etme hak ve yetkisi saklıdır.

4.8. Ürün ve Hizmetler kapsamında Jestiyon’a ibraz ettiği her türlü belge ve bilgilerin başta KEP adresi ve diğer elektronik posta adresleri olmak üzere Müşteri, sürekli olarak güncel tutulmasından sorumludur. Jestiyon’un Kayıtlı Elektronik Posta adresinden veya herhangi bir e-mail adresinden ya da Müşteri’nin Platform’daki hesabına Jestiyon tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-mailleri, duyuruları ve Jestiyon’un Platform aracılığı ile yapacağı bildirimler Müşteri takip etmekle yükümlüdür. Müşteri tarafından ibraz edilen belge ve bilgilerin mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi veya bu bilgi ve belgeler de yanlışlık, eksiklik veya hata bulunması halinde, Jestiyon herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin Müşteri, Jestiyon’un hizmeti durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde Müşteri, söz konusu değişiklikleri yazılı olarak Jestiyon’a bildirmediği müddetçe, Jestiyon panelde kayıtlı bilgiler doğrultusunda ilerleyecektir.

4.9. Yetkili Kullanıcılar’ın, Müşteri’nin kullanıcı adı ve şifreleri ile yaptığı veya yapacağı iş ve işlemlerden doğacak yasal müeyyidelerden dolayı Jestiyon hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin Müşteri tarafından geri çekilmesi durumunda Herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Platform’u kullanması durumunda ya da Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin Müşteri tarafından geri çekilmesi durumunda Müşteri, bu hususu derhal Jestiyon’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Jestiyon, talep üzerine ilgili Yetkili Kullanıcı’nın sisteme erişimini engelleyecek ve yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacaktır. Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair Jestiyon’a bildirimde bulunana kadar Müşteri’nin Jestiyon’a hali hazırdaki Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair bildirimde bulunana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri’nin yetki değişikliklerini geç bildirmesinden, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Müşteri’ye ait "şifre" ve "yetkili kullanıcı bilgileri"ni kullanarak işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle Müşteri tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Jestiyon’un hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Jestiyon tarafından Müşteri’ye sunulmuş olan yazılımlar donanımsal ve teknik altyapıyı zarara uğratacak veya bu yapıların sürekliliğini etkileyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. İlgili mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme aracılığıyla Müşteri’ye sunulan Ürün ve Hizmetler ile Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerinin geçerliliği için, Müşteri’nin 18 yaşından büyük olması gerekme olup Müşteri’nin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin onaylanması ile Müşteri’nin 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir. Müşteri’nin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Müşteri’nin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

4.12. Sözleşme’nin onaylanmasının akabinde yapılacak değerlendirme sonucu Jestiyon Müşteri’nin onayladığı Sözleşme’yi hukuki gerekçelerle veya gerekçe göstermeksizin Müşteri’nin onayladığı Sözleşme’yi reddetme hakkına haizdir. Bu kapsamda, Müşteri’nin Platform üzerinden Sözleşme’yi onaylaması ilgili mevzuat kapsamında "öneri/icap"olarak kabul edilir. Jestiyon’un aktif bir davranışı veya Sözleşme’nin kurulduğu gösterir zımni bildirimler Sözleşme’nin yürürlük ve hüküm doğurmaya başlaması için dikkate alınacaktır.

4.13. İşbu Sözleşme konusu Ürün ve Hizmetler’e ilişkin ödenmesi gereken ücret ödenirken Müşteri girmiş olduğu bilgilerin kendisine ve/veya başkasına ait kredi/banka kartının geçerli bir banka kartı olduğunu, işbu ücret tutarlarının bu banka/kredi kartından tahsil edilmesi hususunda kendisinin/kart sahibinin rızası dahilinde olduğunu kabul ve beyan eder. Sanal Cüzdan Hizmetleri kapsamında elde edilen sanal kart ile Müşteri Jestiyon’a ödeme yapabilecektir.

4.14. Yetkili Kullanıcı giriş bilgileri Müşteri tarafından muhafaza edilecektir. Giriş bilgilerinin muhafazası ve saklanması adına gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik çerçevesinde alınması gereken tüm teknik ve organizasyonel önlemler Müşteri’nin kendi sorumluluğundadır.

4.15. Oturum açma bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi veya üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının öğrenilmesi veya bu durumdan şüphelenilmesi durumunda Müşteri ve Yetkili Kullanıcısı/Kullanıcıları, bunu derhal Jestiyon’a bildirmekle yükümlüdür. Jestiyon’un hizmetin askıya alınması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklıdır.

4.16. İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmetler’den faydalanmak için Müşteri, gerekli olan teknik ve donanımsal teknik ve teknik altyapı gereksinimlerini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Taraflar, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Ürün ve Hizmetler’e ilişkin yetkili makamlarca yayımlanan yürürlükteki her türlü mevzuat gereğince öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Taraflar sorumludur. Müşteri, Başkanlık’ın Ürün ve Hizmetler kapsamında yayımladığı; kılavuz, tebliğ, genelge dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü dokümanı incelendiğini, bu kurallardan haberdar olduğunu ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün ve Hizmetler’in, Jestiyon tarafından gerçekleştirebilmesi için Başkanlık önünde yapılacak tüm işlemlerden Müşteri sorumludur. Sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girdiği ana kadar Başkanlık nezdinde yaşanan veya yaşanabilecek olumsuzluklardan münhasıran sorumlu olacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin Başkanlık nezdinde gerçekleştirmesi gereken işlemlerden ve temin etmesi gereken belgelerden Jestiyon sorumlu tutulamayacaktır. Bun nedenle, Müşteri tarafından gerçekleştirmekle yükümlü olunan işlem ve faaliyetlerde herhangi bir aksaklık/gecikme veya imkânsızlık meydana geldiğinde Jestiyon’a herhangi bir kusur atfedilemeyecektir.

4.19. Jestiyon, yalnızca Prim Ödeme Hizmeti ve Vergi Ödeme Hizmeti kapsamında Müşteri tarafından kendisine bildirilen miktarları, kendisine bildirilen zamanlarda ödemekle yükümlü olduğundan, ilgili mevzuat kapsamında ödemelerin eksiksiz ve tam bir şekilde yapılması ile ilgili Müşteri’ye herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz.

5. ÖZEL HÜKÜMLER

Uygulama aktivasyonu için talep edilen üyelik bilgilerinin, Müşteri’nin sağladığı cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık aktivasyon kodunun ve Müşteri’nin belirlediği Uygulama şifresinin Müşteri tarafından sağlanması gerekmektedir. Müşteri’nin Aktivasyon işlemini başarılı bir şekilde tamamlaması halinde Uygulama ve cihaz eşleştirmesi yapılacaktır. Müşteri Uygulama’da yalnızca Uygulama şifresini girerek işlem yapabilecektir.

Müşteri Uygulama şifresini unuttuğu takdirde, Uygulama içerisinden"Şifremi unuttum" seçeceği ile yeni bir şifre belirleyebilecektir.

Jestiyon ve/veya ilgili iş ortağı, Uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak şartıyla Uygulama aktivasyonu sürecini tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olup bu durumda Müşteri’nin Uygulama’yı kullanabilmesi için farklı/ek bilgi girişi yapması gerekebilecektir.

Uygulama’ya tanımlı, cep telefonunun kaybolması veya çalınması veya cep telefonunun değiştirilmesi halinde Müşteri bu durumu Uygulama çağrı merkezi üzerinden Jestiyon’a ve/veya ilgili iş ortağına bildirmekle yükümlüdür. Uygulama Çağrı Merkezi tarafından Uygulama aktivasyonu iptal edilebilecektir. Müşteri’nin söz konusu durumları Jestiyon’a bildirmemesi veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve bu kapsamda Jestiyon’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin teknik tedbirlerin alınması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Böyle bir durumda tüm zararlardan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır ve bu kapsamda Jestiyon’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Uygulama’nın kullanılmasından, Uygulama üzerinden yapılan ödeme ve sair işlemlerden ve Uygulama’da paylaşılan her türlü bilgi ve içerikten Müşteri, münhasıran sorumludur. Jestiyon tarafından paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Müşteri’ye iletilecek yahut rücu edilecektir.

Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması amacıyla Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini Müşteri kabul eder. Yine aynı kapsamda gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun Müşteri tarafından kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimin alınamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşanması ve benzeri haller sebebiyle Müşteri, Jestiyon’a karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

6. MALİ HÜKÜMLER

6.1. Jestiyon, bu sözleşme kapsamında Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri ve diğer Ürün ve Hizmetler için , bu sözleşme kapsamında aylık belirli ücret veya ilgili Paket’in belirlenmiş ücreti dışında, Müşteri’den farklı tutarda ücretler tahsil edilebilecektir. Aylık belirli ücret veya ilgili Paket’in belirlenmiş ücreti dışında https://www.jestiyon.com/fiyatlar/turkiye ’dan Müşteri’ye sunulan Ürün ve Hizmetler için Müşteri’den tahsil edilecek ücretlerin detaylarına ulaşılabilir. Müşteri’nin kredi kartından ilgili tutarlar otomatik olarak tahsil edilecektir. Jestiyon tarafından belirlenen ve ilan edilen toplu bir Paketten Müşteri’nin yararlanmak istemesi durumunda işbu paketin toplam ücreti, Müşteri’nin aylık hizmet almak istemesi halinde ilgili ayın ücreti Müşteri’den peşin olarak ve ilgili döneme ilişkin Ürün ve Hizmetler sunulmaya başlanmadan önce tahsil edilecektir.

6.2. Müşteri, Jestiyon tarafından belirlenen "Jest Paket"tutarını bu Sözleşme akdedildiği anda bir seferliğine mahsus olmak üzere ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Jestiyon, bu Sözleşme’yi belirli bir süre (Taahhüt Süresi) içerisinde sonlandırmayacağını veya sonlandırılmasına sebebiyet vermeyeceğini taahhüt eden Müşteriler’ine Jest Paketi bedelini tahsil etmeyeceğine ilişkin ayrıcalık tanıyabilir. Söz konusu durum, Jestiyon’un takdirine bağlıdır. Sözleşme’yi Taahhüt Süresinden önce sonlandıran veya sonlandırılmasına sebebiyet veren Müşteri, Jest Paketi’nin Taahhüt Süresi içerisindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanan tutarın, Sözleşme’nin sona erdiği tarih itibariyle Taahhüt Süresinden geriye kalan ay sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan tutarı, Jestiyon’un ilk talebi üzerine derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Jestiyon’un Sözleşme hükümlerine göre bu tutarı tahsil etme hakkı saklı tutar. İşbu Sözleşme’nin 6.1 numaralı maddesi uyarınca, Jestiyon tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, toplu bir Paketten yararlanmak isteyen Müşteri’lerden de Jest Paketi ücretini tahsil etmeme yetkisine sahiptir. Jest Paketi’ne ve Taahhüt Süresine ilişkin detaylar https://www.jestiyon.com/fiyatlar/turkiye adresinde yer almaktadır. Muhasebe Hizmetleri için Müşteri’den tahsil edilecek tutar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az olmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari ücret tarifesi uyarınca Ürün ve Hizmetler’in ücretlendirilmesi her yıl veya ilgili mercinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında değişiklik gösterebilir. Müşteri’den Muhasebe Hizmetleri için tahsil edilen işbu ücret, 6.1. ve 6.2. madde hükümleri saklı kalmak üzere Müşteri’den tahsil edilen aylık ücretin içindedir.

6.3. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yıla ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesi kapsamındaki tablolarda yer alan işlemler (bu tabloların değişiklik göstermesi halinde aylık baz ücret kapsamında olduğu ilgili idari merci tarafından ilan edilen ve/veya genel mesleki kurallar gereği bu tutara dahil olduğu bilinen işlemler) dışındaki işlemler ve tarifenin açıklayıcı notlarında ek ücrete tabi olduğu belirtilen işlemler için Müşteri’den tahsil edilen sabit tutarlar dışında; Muhasebe Hizmetleri kapsamında, Müşteri’den ek ücret tahsil edilecektir. Müşteri bu hususu bildiğini, bu kapsam dışındaki işlemler için tahsil edilecek ek ücretlerin Platform’a tanımladığı kart hesabından otomatik olarak tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.

6.4. İlgili döneme/pakete ilişkin Müşteri’ye tanımlanan E-Dönüşüm Hizmetleri kontör sınırının doldurulması halindE, Müşteri’nin Ürün ve Hizmetler’den toplu bir paket olarak ya da aylık ücretler karşılığı yararlanması fark etmeksizin, Müşteri, ek kontör satın almalıdır. Platform üzerinden E-Dönüşüm Hizmetleri için ek kontörler satın alınabilir.

6.5. Ürün ve Hizmetler’in kendisine sunulmasını devam etmesini isteyen Müşteri’nin için önceki dönemlere ve ilgili döneme ilişkin ödemelerini tam ve eksiksiz yapması gerekmektedir.. Bu halde Jestiyon Ürün ve Hizmetler’in sunumunu geçici/kalıcı durdurma veya iş ortaklarından durdurulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Tahsilat için Müşteri’nin tanımladığı karttan, tahsilat otomatik olarak gerçekleşmezse, tahsilatın gerçekleştirilemediği gün ödemeler eksik yapılmış kabul edilecek olup; ayrıca ek süreye ihtiyaç bulunmamaktadır. Müşteri tarafından ödenmeyen tutarlara ilişkin herhangi bir yasal takibe başvurulması halinde, kendi yasal komisyon ücreti dışında Müşteri’den faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.

6.6. Sözleşme’nin yenilendiği her yıl ve/veya kendisinin uygun gördüğü diğer zamanlarda, Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirmeler hariç bu Sözleşme’de öngörülen yöntemlerle, Jestiyon Müşteri’ye bildirim yaparak bu bedelleri değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri’nin onayı bedel değişikliklerinin uygulanmasında aranmaz. Müşteri, Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmaktaysa bu paketinin tamamlanması ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı içinde bulunulan aydan sonraki ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil) bu değişen ücretlerle Ürün ve Hizmetler’den yararlanmaya devam edecektir. Muhasebe Hizmetleri’nde ücret değişikliklerine ilişkin Sözleşme’nin 6.2’inci maddesi saklıdır.

6.7. Jestiyon’un birlikte çalıştığı ve ilgili mevzuat kapsamında izinli/ruhsatlı elektronik para ödeme kuruluşları tarafından Müşteri’den tahsil edilecek ödemeler gerçekleştirilecektir. Jestiyon, Müşteriler’in kart ve şifre bilgileri gibi bilgileri kendi altyapısında saklamaz. İlgili hizmeti sunan Jestiyon iş ortağının sorumlulukları saklıdır ve bu sebeple Jestiyon hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. SÜRE VE FESİH

7.1. Bu Sözleşme’nin yürürlük tarihi işbu Sözleşme’nin onay tarihi olup Taraflarca işbu sözleşme feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Müşteri’nin Paket’inin kapsamında bulunan ülkede bu Sözleşme’nin Ürün ve Hizmetler’e yönelik hükümleri, ilgili Ürün ve Hizmetler’den yararlanması iradesini gösterdiği andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur.

7.2. Ürün ve Hizmetler’den aylık yararlanmakta olan Müşteriler’in bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmesi halinde, Sözleşme’nin feshedildiği tarihte içinde bulunulan ayın ücreti de Müşteri tarafından ödenecektir. Ürün ve Hizmetler’den toplu bir paket satın alarak yararlanmakta olan Müşteriler’in, bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmesi halinde ilgili paketin kalan dönemi de dahil olmak üzere o zamana kadar ödenen herhangi bir tutar Müşteri’ye iade edilmez.

7.3. Bu Sözleşme’de yer alan esaslı yükümlülüklerinden birinin Jestiyon tarafından ihlal etmesi halinde, Müşteri Jestiyon’a 30 günlük süre tanıyarak işbu ihlale son vermesini ihtar edecektir. Bu süre sonunda ihlal devam etmekteyse, Müşteri işbu Sözleşme’yi haklı nedenle sona erdirebilme hakkına sahiptir. Taraflar’ın ilgili mevzuattan doğan hakları saklıdır.

7.4. Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında herhangi bir durum veya ihlal meydana gelmesi durumunda işbu ihlal Sözleşme’nin ihlali şeklinde yorumlanamayacaktır ve bu Sözleşme’nin ihlaline sebebiyet vermeyecektir. Bu durumda Müşteri Jestiyon ile bu Sözleşme’de hükümleri uyarınca iletişim kanalları ile iletişime geçecek ve Jestiyon da söz konusu durumun çözümü için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak her şartta Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi ve hükümleri bu Sözleşme’den ayrı ve bağımsız bir sözleşme niteliğine haizdir.

7.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin Jestiyon dışındaki üçüncü kişi iş ortağıyla akdedilmiş olması nedeniyle Müşteri işbu Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ni de sona erdirecektir. Bu doğrultuda Müşteri, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin sona ermesi için gerekli bilgi ve belgeleri Jestiyon’un yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri doğrultusunda akdeder, ilgili formları imzalar ve/veya bunları ilgili üçüncü kişi iş ortağına gönderir/tebliğ eder.

7.6. Müşteri ile iş ortağı arasındaki Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi Jestiyon ile Müşteri arasında (e-mail yoluyla) yapılacak mutabakatla başka bir Muhasebe Hizmetleri sunan üçüncü kişiye, Müşteri’ye Muhasebe Hizmetleri’ni sunan üçüncü kişi iş ortağının Jestiyon ile ticari ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, devredilecektir. Müşteri, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin devredilmesi için, Jestiyon’un talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini ve ilgili belge/formları gecikmeksizin akdedeceğini, bu süreçte mutabık kalınan kişilere ilgili sözleşme devirlerini gerçekleştireceğini ve iş ortaklarına yapılması gereken bildirimleri Jestiyon ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.

7.7. Müşteri’nin Platform’u kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Platform kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Jestiyon ve iş ortakları, Müşterinin Sözleşmesi’ni sürecini kalıcı olarak sonlandırma ve Müşteri ile Platform kapsamında verilen Hizmetler’e ilişkin sözleşmelerin tamamını fesih ve Müşterinin Sözleşmesi’ni sürecini kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Bu durumda Jestiyon sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat haklarını saklı tutar. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Müşteri sorumlu olup Jestiyon’un rücu hakkı saklıdır.

7.8. Jestiyon, Müşteri’nin bu Sözleşme’yi veya Platform üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın özellikle aşağıda sayılan hallerde feshedebilir:

Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Müşteri’nin bu Sözleşme ve/veya diğer hizmet sözleşmelerini ihlal etmesi,

Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunması,

Müşteri’nin Platform’da veya Jestiyon ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Platform’da paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

8. FİKRİ HAKLAR

8.1. Müşteri, Jestiyon tarafından işletilen Platform’a bağlanarak, Ek Hizmet Sözleşmesinde yer alan ve Müşteri’nin bedellerini Jestiyon’a ödediği Ürün ve Hizmetler kapsamı ile sınırlı olarak, bu sistemi süreli kullanma hakkına sahiptir. Bu Sözleşmenin ve/veya ilgili Ek Hizmet Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanma lisansı da kendiliğinden sona erecektir. Jestiyon’un aynı lisansı başka kimselere vermesine Bu Sözleşme ve/veya Ek Hizmet Sözleşmesi engel teşkil etmez; Jestiyon’un Fikri Mülkiyet Haklarına bir sınırlama getirdiği şekilde yorumlanamaz.

8.2. Platform yalnızca Müşteri tarafından bu Sözleşme’deki amaçlarla kullanabilecektir. Platform’u, Platform’daki herhangi bir içerik, bilgi veya görsel Müşteri tarafından herhangi bir şekilde başka amaçla kullanılamaz, kopyalanaamaz, iletilemez, tersine mühendislik işlemleri dahil Platform’un kaynak koduna veya dizinine ulaşmayı amaçlayan bir uygulama gerçekleştirilemez.

8.3. Müşteri, Jestiyon ve/veya bağlı ortaklıklarının ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. herhangi bir şekilde başka bir amaçla kullanamaz.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Müşteri olmak isteyen kişi Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla Platform’un ilgili bölümündeki gerekli bilgileri doldurmalıdır. Platform’a Müşteri olmak için n Müşteri tarafından verilen e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur. Müşteri tarafından verilen güncel e-posta adresi tüm yazışmalarda esas alınacak ve kullanılacaktır Müşteri’nin gerekli bilgileri iletilmesinin akabinde Jestiyon tarafından kayıt işlemleri tamamlanacak ve tamamlanmasının akabinde kişi Müşteri olacaktır.

9.2. Jestiyon yapacağı değerlendirme sonucunda, kişinin Müşteri olma başvurusunu gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin iletmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü Jestiyon’a hiçbir şekilde yüklenemez. Müşteri’nin vermiş olduğu yanlış beyanlar neticesinde Jestiyon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri tarafından Platform’a Müşteri olurken verilen bilgilerin değişmesi halinde, Müşteri bu durumu gecikmeksizin Jestiyon’a bildirmekle yükümlü olup Jestiyon bu sebepten dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

9.3. Jestiyon tarafından Platform’da ve işbu Sözleşme’de sunulan Hizmetler için belirtilen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Müşterilerin gerçek kişi olması durumunda ise Müşteri Sözleşme’yi onaylaması ile 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşterinin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Müşterinin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır. Jestiyon işbu Sözleşme’yi akdeden gerçek kişinin 18 yaşından küçük olup olmadığını araştırma yükümlülüğü Jestiyon’a yüklenemez. Müşterinin tüzel kişi olması halinde ise, bu Sözleşme’nin onaylanması ile Müşteri kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.Bu Sözleşme’yi akdeden gerçek kişinin temsil yetkisinin olup olmadığını araştırma yükümlülüğü hiçbir şekilde Jestiyon’a yüklenemez. araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.4. Yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerinden doğan gereğince ve ilgili Platform’da yayınlanan Gizlilik Politikası uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda, resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Jestiyon Müşterilere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir. Müşteri, bu bilgilerin resmi makamlara açıklanmasından dolayı Jestiyon’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.5. Platform vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Müşteri’nin kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Müşteri’ye aittir. Müşteriye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem, Müşteri tarafından bu işlem gerçekleştirilmese bile bizzat Müşteri tarafından gerçekleşmiş olarak varsayılır. Jestiyon, Müşteri’nin, sisteme ve Platform’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurları sebebiyle Müşteriler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Jestiyon’un rücu hakkı saklıdır.

9.6. Platform dahilinde Müşteri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından iletilen veya Platform üzerinden Müşteri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu Jestiyon’un araştırma ve bu bilgi ve içeriklerin güvenli, hukuka uygun ve doğru olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan veya doğabilecek olan, maddi/manevi, doğrudan ya da dolaylı tüm zararlardan Müşteri kusuru olmasa bile Müşteri tek başına sorumlu olacaktır. Jestiyon’un rücu hakkı saklıdır.

9.7. Jestiyon ya da İş Ortakları ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşme’de veya Platform’daki hizmetler için, Platform üzerinden Müşteri, gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğunu ve hukuka aykırı her türlü iş/işlemi sonucunda doğan zarardan da münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.

9.8. Müşteri, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri Jestiyon ve İş Ortakları’nın ayni veya şahsi haklarını, kişilik haklarını, fikri mülkiyet haklarını veya malvarlığı haklarını ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri gerek bu eylemleri ile gerek farklı yollarla Jestiyon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve Jestiyon’u bu yollarla herhangi bir zarara uğratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. Jestiyon’un Platform üzerinde sunulan Hizmetler’de ve içeriklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. bu değişiklikler veya iptallerden dolayı Müşteri’nin uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Jestiyon’dan tazminat talep edilemeyecektir.

10. MÜCBİR SEBEP

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe ne Jestiyon ne de MÜŞTERİ, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, buna dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde buna dayanan taraf (i) Diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) Edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) Diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Şu kadar ki Mücbir sebep süresi otuz (30) günden fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi herhangi bir zarar ziyan iddiası olmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir. ŞİRKET’in Sözleşmenin ve/veya Ek Hizmet Sözleşmesi’nin sona erme tarihi itibariyle, sona erme anına kadar vermiş olduğu hizmetlere ilişkin ücretini talep etme hakkı saklıdır. Taraflar Mevzuat ve idari düzenlemeler nedeniyle Hizmetin içeriğinde veya altyapısında yapılacak değişiklikleri Mücbir sebep olarak kabul etmişlerdir.

11. SON HÜKÜMLER

11.1. Delil Sözleşmesi: Taraflar, bu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın resmi defter ve kayıtlar ile mikrofilm ve Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistemi kayıtlarının HMK 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

11.2. Tebligat: Bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili tüm uyarılar giriş bölümünde yer alan adreslere yapılır. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirirler.

11.3. Devir Yasağı: Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, alacaklarını tamamen veya kısmen taşerona, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Bu tür devir ve temlikler diğer Tarafa karşı hüküm doğurmaz. Şu kadar ki, Jestiyon bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ve alacaklarını tamamen veya kısmen sermaye iştiraki olan, hissedarı olan veya hissedarlarının iştiraki olan şirketlere devredebilir.

11.4. Ticari İletişim: Jestiyon, Müşteri’nin sisteme uzaktan erişim için dijital surette kaydetmiş/kaydettirmiş olduğu iletişim adresine, her zaman elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın Müşteri’nin her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiği kabul edilir. Müşteri, vermiş olduğu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilir. Ret talepleri en kısa sürede işleme alınır. Taraflarca işbu Sözleşme’nin 1.maddesinde bildirilen adresler tarafların Tebligat Kanunu’na göre geçerli tebligat adresleridir. Taraflarca herhangi bir adres değişikliği yapılaması durumunda söz konusu adres değişikliği diğer Taraf’a gecikmeksizin yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir. Jestiyon söz konusu bildirimi Platform’da ilan ederek veya İletişim bölümündeki bilgilerini güncelleyerek de gerçekleştirebilir. Aksi halde bu Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerini zamanında bildirilmeyen Taraf, adres bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluğa katlanacaktır.

11.5. Delil: Jestiyon tarafından tutulan ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları ile Taraflar’ca düzenlenecek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz, fakslar ve fakslara ait kayıtlar, belge, tutanak, rapor, makbuz, e-posta ve benzeri evraklar İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında, idari veya adli yargı organları nezdinde aksi ileri sürülemez nitelikte olup kesin delil sözleşmesi niteliğine haizdir.

11.6. Yetkili Mahkeme: İşu Sözleşme’de, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

11.7. Sözleşmenin Bütünlüğü: Taraflar bu Sözleşme’nin, Tarafların nihai mutabakatı olduğunu; daha önce Taraflar arasında bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak yapılmış olan bütün yazılı ve sözlü görüşmeleri, taahhüt ve önceki tarihli sözleşmeleri yürürlükten kaldırdığını ve onların yerine geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi Sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

11.8. Sözleşme Tadili: Bu Sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak akdedilen ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışında hiçbir yazılı veya sözlü beyan Sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

11.9. Bu Sözleşme [.] tarihinde dijital iletim suretiyle akdedilmiştir. Müşteri’nin bu Sözleşme’nin imza tarihinden önce Kullanıcı Hesabını aktive etmesi halinde, Kullanıcı Hesabı’nın aktive edildiği tarih ile bu Sözleşme tarihi arasında geçen süre ve varsa bu süreçte Müşteri tarafından satın alınan Hizmet Paket(ler)i de bu Sözleşme koşullarına tabi olacaktır.

BAŞKA NELER VAR

Hemen Kaydolun

Hızlı kayıt için bilgilerinizi girin

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir