Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Jestiyon Finansal Teknolojileri A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“İlgili Kişi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Jestiyon, Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi’yle hizmet sunmaya başladığı müşterilerine veya Web Sitesi ziyaretçilerine ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnini benimser.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kanun uyarınca, kişisel veriler ancak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan durumlarda ve/veya uluslararası mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu kapsamda, Jestiyon olarak müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi kapsamında anılan Ürün ve Hizmetler), iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Hal böyleyken, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz.

Bu bağlamda, elde edilen kişisel verileriniz, Jestiyon tarafından ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilir.

 • Sunulan hizmetlere ilişkin iletişimlerin gerçekleştirilmesi
 • Müşterilerimizle iletişim kurulması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi
 • Müşteri deneyiminizin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi
 • Ürün veya hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmelerin yapılması
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması
 • Tabi olduğumuz mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Finans veya muhasebe operasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Bilgi teknolojileri altyapılarının oluşturulması ile bilgi güvenliğine ilişkin süreç ve operasyonların yürütülmesi ve denetimi
 • İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin tanımlanması

2. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, adımıza ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın Bildirimde yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri alıyoruz.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilir, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun madde 9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, operasyonel gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uygun hareket edilebilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı;

 • Açık rızanızın bulunması, veya
 • Açık rızanızın temin edilmediği ancak Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde:
 • Verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı uyarınca yeterli koruma bulunması; veya
 • İlgili kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde; veya
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması halinde gerçekleştirilebilir.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi; Politika’nın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Sitelerindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla veya iii) İlgili Kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesine göre ilgili kişi, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişilere, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz.

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı iletişime geçebilirsiniz:

Veri Sorumlusu: Jestiyon Finansal Teknolojileri A.Ş.
Adres: Merdivenköy Mah. Dikyol Sokak No:2A İç Kapı No: 138 Kadıköy/İstanbul
MERSİS No: 04842154576000001
Ticaret Sicil No: 411652-5
Tel: +90 850 242 30 60
Web Sitesi: https://www.jestiyon.com
E-Posta: destek@jestiyon.com

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

BAŞKA NELER VAR

Hemen Kaydolun

Hızlı kayıt için bilgilerinizi girin

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir