limited şirket
28 Nisan 20237 DakikaŞirket Kurma Süreçleri

Limited Şirket Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, kanunun onayladığı pek çok alanda her çeşit ekonomik amaç doğrultusunda kurulan bir şirket türüdür. Gerçek veya tüzel kişilikte bir ya da daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Limited şirketin kısaltılması LTD. ŞTİ. ‘dir. Türk Ticaret Kanunu’nun 6102. sayılı maddesiyle tanımı belirlenen limited şirket, herhangi bir ticaret unvanı altında kurulur. Limited şirket faaliyet alanları; emlak, gıda, havacılık, telekomünikasyon ve inşaat olarak sayılabilir. Bu şirket türünün hangi amaç ve faaliyete göre kurulacaklarına dair herhangi bir sınırlama bulunmaz. Şeffaf öz sermayeye sahip olan bu işletme türünün ayrıca çeşitli vergi yükümlülükleri de bulunur. Yazının ilerleyen bölümlerinde limited şirket özellikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Limited Şirket Yönetimi ve Organizasyonu

Limited şirketlerde müdürler, genel kurul, ve denetçi olmak üzere başlıca dört organ yer alır. Denetçi; şirketin hukuka ve amaçlarına uygun olarak varlığını sürdürüp sürdürmediğini kontrol eder. Yönetim organı olarak ise müdürler görülür. Müdürler; yönetim ve temsil organı, genel kurul ise karar organı olarak görev yapar. Müdürlerin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Şirketi üst düzeyde yöneterek gerekli talimatları vermek 
 • Kanun ve şirket sözleşmesini baz alarak şirket yönetim örgütünü belirlemek  
 • Gerek görüldüğü takdirde; şirketin muhasebesini, finansal planlamasını ve denetlenmesini yürütmek 
 • Şirketin belirli bölümlerinden sorumlu olan kişilerin; kanuna, firma sözleşmesine ve iç tüzüklere uygun adımlar atıp atmadığını kontrol etmek 
 • Büyük limited şirketlerde, riskleri öngörerek yönetim komitesinin bir araya gelmesini sağlamak 
 • Şirketin senelik faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını düzenlemek 
 • İhtiyaç duyulması durumunda topluluk finansal tabloları ve senelik raporları düzenlemek 
 • Genel kurulun toplantılarla bir araya gelmesini ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak 
 • Şirketin borçlu olması hȃlinde durumu mahkemeye bildirmek

Müdürler aynı zamanda kanunun veya şirket sözleşmesinin genel kurula bırakmadığı yönetim konularında da karar alıp bunları uygulama yetkisine sahiptir. Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurulun yerine getirmesi gereken devredilemez yetkileri ise şu şekilde sıralanır: 

 • Şirket sözleşmesini değiştirmek 
 • Müdürleri ve topluluk denetçisini atamak ve görevden almak
 • Topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını onaylamak 
 • Sene sonu finansal tablolarını ve senelik faaliyet raporlarını onaylamak
 • Müdürlerin ücretlerini belirlemek 
 • Ortağın şirketten çıkarılması için mahkeme ile görüşmek 
 • Şirketin feshedilmesi

Sayısı 50’yi geçmeyen gerçek ve tüzel kişilerden oluşan limited şirket ortaklarının da belirli yükümlülükleri vardır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, üstlendikleri esas sermaye payı ödemek ve şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek olarak açıklanabilir. Bu ortaklar, şirket borçlarıyla ilgili bir sorumluluk taşımasalar da üstlendikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. 

Limited Şirket Muhasebe ve Vergi Yükümlülükleri

Limited şirket, kurumlar vergisi ödemekle yükümlü bir şirket türüdür. Bu KDV oranı, ürünün türü ve satış şekli göz önünde bulundurularak değişiklik gösterir. Ürün türüne göre %1 ile %18 arasında KDV’ye tabi tutulur. Her sene değişiklik gösterebilen limited şirket vergi oranları; 2022 yılında %23 iken 2023 senesinde genel anlamda %20’dir. Ancak bu oran; bankalarda, 6361 sayılı kanundaki şirketlerde ve varlık yönetim şirketlerinde %25 olarak belirlendi. Şirketin anlaşma sağladığı muhasebeci veya mali müşavir firmanın kuruluşuna yardımcı olur. Aynı zamanda şirket kurulduktan sonra firmanın vergi ve SGK hizmetlerini sağlar. Limited şirket aylık giderleri, çalışan maaşlarının ayarlanıp ödenmesi ve yıllık bilanço gibi konular muhasebeci tarafından yürütülür. 

Limited Şirket Sermaye Yapısı

Limited şirket, esas sermaye payları ile birlikte ortakların adları ve adres bilgilerinin bulunduğu bir pay defterine sahiptir. Her bir ortağa ait esas sermaye payının sayısı, bu payların devirleri, itibar değerleri ve grupları yazılı hâlde tutulur. Defterde aynı zamanda ortakların esas sermayelerden yararlanma ve rehin hakları da bulunur. Ortaklar istedikleri takdirde pay defterlerini inceleyebilir. Türk Ticaret Kanuna göre limited şirket sermayesi en az 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Ortakların esas sermaye payları itibar değerlerinin en az 25 TL veya katları olması zorunluluğu vardır. Şirketin resmî olarak kaydedilmesinden sonra nakit olarak bildirilen sermayenin tamamı 2 sene içinde ödenebilir. Ödeme takvimi, şirket müdürü tarafından belirlenir veya firma sözleşmesinde yer alır.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Limited Şirket kurmak için öncelikli olarak bazı şartlara uymak ve gerekli belgeleri bir araya getirmek gerekir. Örneğin; limited şirket kurma maliyeti, en az 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Firmanın faaliyetlerine başlayabilmesi adına tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşır. Limited şirket kurmak için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Her ortağın vesikalık fotoğrafı, kimlik fotokopisi ve iki adet ikametgâh belgesi 
 • İş yerinin kira sözleşmesi 
 • Eğer şirket home-office ise eve ait kira sözleşmesi ya da tapu 
 • Şirket temsilcisini gösteren belge
 • Şirket kuruluşunu bildiren form ve firmanın ana sözleşmesi 
 • Her bir ortağın paylarının ve sermaye oranlarının gösterildiği belge 
 • Toplam sermaye tutarının bulunduğu belge 
 • Şirketin bağlı olduğu odayı gösteren belge 

Tüm bu evrakların hazırlanması süreciyle birlikte şirketin kuruluşu gerçekleştirilir. Limited şirket kuruluş aşamaları aşağıdaki gibi maddelenebilir: 

 • Muhasebeci veya mali müşavir seçimi 
 • Şirketin kurulabilmesi adına gerekli olan belgelerin toplanması 
 • Mali müşavirler tarafından firmanın ana sözleşmesinin hazırlanması 
 • Şirketin vergi ve banka süreçlerinin yürütülmesi 
 • Ticaret siciline MERSİS sistemin ekran çıktısı, başvuru formu ve şirket ortaklarının bilgileri gibi belgelerin gönderilmesi 
 • Şirket müdürü tarafından imza sirküleri alması 
 • Mali müşavirin vergi dairesine bildirim yapması 
 • Oda kaydı ve belediye işlemleri 

Harcamaları göstermek, çek ve senet gibi konular için limited şirket banka hesabı açma da bu adımlardan biridir. Gerekli aşamaların tamamlanması ve şirketin sicil kaydının yapılmasıyla birlikte tüm süreç tamamlanmış olur. Böylece limited şirket, faaliyetlerine başlayabilir. 

Limited Şirketlerin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Limited şirket avantajları ve dezavantajları, girişimcinin firma hakkındaki beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Diğer işletme türlerine göre limited şirket avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Limited şirket, şahıs şirketine göre kurumsal bir imaja sahip ve aynı zamanda daha basit bir organizasyon yapısıyla oluşur.
 • Kurulması için yalnızca 1 tüzel kişi ya da ortak yeterli olur. 
 • Çoklu ortak yapısına sahip olduğundan maliyetler paylaşılabilir. 
 • Kurumlar vergisi ile yükümlüdür ve vergi oranları sabittir. 
 • KOSGEB tarafından desteklenir. 
 • Şirket, büyümeye elverişlidir. 

Limited şirketin dezavantajları arasında şahıs şirketleri kadar kolay bir şekilde kapatılamaması sayılabilir. Ticari faaliyetler sonlandırılmak istendiğinde önce, 6 ay kadar süren bir tasfiye sürecine girilir. Bu süreç boyunca, şirket, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

Limited Şirketlerin Sınırlamaları Nelerdir?

Limited şirketlerin faaliyetlerinde belirli sınırlamalar bulunur. Bu sınırlamaların en başında faaliyet gösterdikleri alan konusu gelir. Her türlü ekonomik amaç doğrultusunda kurulabilseler de bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda kurulamazlar. Limited şirketlerin tahvil çıkarma hakları bulunmaz. Aynı zamanda halka arz olamazlar.

Limited Şirketlerin Türkiye’deki Geleceği Nedir?

Limited şirketler; ortaklık yapıları, kuruluş ve sona erme süreçleri sebebiyle Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türü olarak öne çıkar. Türk Ticaret Kanunu’nun sağlamış olduğu kolaylıkların yanı sıra ortaklıkta ayrılma sürecinin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi de bu şirket türünü tercih edilebilir kılar. Zirai, gıda ve gayrimenkul gibi pek çok alanda faaliyet gösterilen limited şirketler, gelecekte de Türkiye’deki varlığını koruyacaktır. 

Jestiyon Sayesinde Şirketinizi Dilediğiniz Şekilde Kurun!

Bir girişimci olarak şirket kurma sürecindeki her konuda bir sahibi olmanız oldukça büyük önem taşır. Örneğin limited şirketlerin ne gibi aşamalardan geçerek kurulduğu ve hangi belgelerin mutlaka hazırlanması gerektiği firmanızın faaliyetlerine başlayabilmesi için bilinmesi gereken konulardır. Jestiyon; sahip olduğu bilgi birikimiyle bu adımları gerçekleştirirken en büyük destekçiniz olur. Jestiyon’un finansal desteği ve danışmanlık hizmeti sayesinde istediğiniz alanda şirketinizle birlikte yer edinebilirsiniz. 

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir