Kanunen Kabul Edilmeyen Şirket Giderleri Nelerdir?
13 Mayıs 20246 DakikaMali İşlemler

Kanunen Kabul Edilmeyen Şirket Giderleri Nelerdir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler, şirketlerin mali tablolarını düzenlerken ve vergi yükümlülüklerini hesaplarken dikkate almanız gereken unsurlar arasında yer alır. Bu giderler, işletmelerin gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak kabul edilmeyen, şirket faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamaları kapsar.

Yatırımcılar için şeffaf ve doğru bir mali tablo sunabilmek adına bu giderlerin doğru şekilde sınıflandırılıp muhasebeleştirilmesi zorunludur. Bu süreç hem yasal uyumluluğu sağlar hem de işletmenin finansal sağlığı için temel bir önlem olarak görülür. Bu tür giderleri doğru yöneterek potansiyel mali cezalardan kaçınabilirken finansal performansınızı da gerçekçi bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Giderlerin Kanunen İndirim Olarak Kabul Edilmesi için Gerekenler Nelerdir?

Şirket giderlerinin kanunen indirim olarak kabul edilmesi için belirli şartların karşılamanız gerekir. Bu şartlar arasında; giderlerin işletmenin temel operasyonlarıyla doğrudan ilişkili, gerçek ve belgelendirilebilir olması yer alır. Örneğin, işletmenin normal faaliyetleri için yapılan reklam harcamaları veya çalışanların maaşları gibi giderler, bu kapsama girer. Bir giderin kanunen indirim olarak kabul edilebilmesi için söz konusu harcama türünün vergi mevzuatında açıkça belirtilmesi gerekir. İşletmelerin bu kurallara titizlikle uyması, vergi incelemelerinde sorun yaşamamak için önem taşır ve mali disiplin açısından da büyük bir rol oynar.

Giderlerin vergi mevzuatı tarafından açıkça belirlenen kanunen kabul edilmeyen giderler listesi dışında kalması gerekir. Bu liste genellikle şahsi harcamalar, keyfi ve lüks tüketim kalemleri gibi iş performansı ile doğrudan ilişkilendirilemeyen giderleri içerir. 

Gelir Vergisi Kanununda İndirime Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununda indirime kabul edilmeyen bazı giderler bulunur. Gelir vergisi beyannamesi kanunen kabul edilmeyen giderler, şu şekilde sıralanabilir:

 • Mükellefin ve ailesinin kişisel harcamaları
 • İşletme sahibinin veya personellerin şahsi masrafları
 • Kanunlara veya mevzuata aykırı davranışlardan kaynaklanan ceza ödemeleri
 • Kanunda belirtilen sınırların dışında yapılan bağış ve yardımlar
 • Vergiye tabi tutulmayan gelirlerle ilgili yapılan giderler
 • Sermaye azaltmaları ve zararlarla ilgili yapılan giderler
 • Hileli, sözleşme dışı ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan giderler
 • Yatırım indirimi kapsamına giren giderler.
 • Kurumsal vergiyle ilgili olarak indirime tabi olmayan giderler
 • Ek olarak faiz ve kira giderlerinin aşırı olması hâlinde, kanunda belirtilen sınırlamaları aşan kısımların indirimi kabul edilmez

Yukarıdaki maddeler, kanunda belirlenmiş olan başlıca indirime kabul edilmeyen giderleri kapsar. Kanunen kabul edilmeyen giderler listesinin mevzuat değişiklikleriyle güncellenebileceğini de unutmamak gerekir.

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için de bazı kanunen kabul edilmeyen giderler bulunur. Kurumlar Vergisi Kanununa göre kabul edilmeyen giderler şunlardır:

 • Vergi kanunlarına aykırı davranışlardan kaynaklanan vergi cezaları ve idari para cezaları
 • Kanunlara uymamaktan kaynaklanan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
 • Ortaklara dağıtılan kâr payları ve temettüler
 • Kontrol edilen yabancı şirketlerle yapılan işlemler için ödenen veya tahsil edilen bedellerdeki tutarsızlıklar
 • Kanunda belirtilen sınırların dışında yapılan bağış ve yardımlar
 • İşletmeyle doğrudan ilgili olmayan, kişisel veya ailevi harcamalar
 • Hileli ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan giderler
 • Sermaye azaltmaları ve zararlarla ilgili yapılan giderler
 • Dönem sonu itibarıyla kurum kazancı ile muhasebe kârı arasındaki farktan kaynaklanan giderler
 • Faiz ve kira giderlerinin aşırı olması hâlinde, kanunda belirtilen sınırlamaları aşan kısımların indirimi kabul edilmez

Yukarıdaki maddeler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre kabul edilmeyen başlıca giderleri kapsar. Yine kanun ve mevzuat değişiklikleriyle bu liste, gerekli görüldüğü durumlarda güncellenebilir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Nelerdir?

Kanunen kabul edilmeyen diğer giderler arasında; reklam ve pazarlama giderleri, karşılıksız çek ve senet zararları, personel zararları gibi kalemler bulunur. Vergi kanunlarına uygun olmayan veya işletme faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamalar da kabul edilmez. Demirbaş, makine veya diğer varlıkların kullanımı sırasında aşırı değer kaybı yaşanması da bu kapsamda değerlendirilir. Kötü borçlar, hileli işlemler, rüşvet ve yolsuzluk gibi ödemeler de kanunen kabul edilmeyen giderler arasında yer alır. Kanunlara aykırı faaliyetlerde bulunan işletmelerin giderleri ve kâr amacı gütmeyen harcamalar da indirime tabi olmayan diğer giderlerdendir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nasıl Muhasebeleştirilir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin gelir ve giderlerini hesaplarlarken vergi kanunları gereği kabul edilmemesi gereken harcamalardır. Bu giderlerin muhasebeleştirilmesi, işletmenin mali tablolarında ve vergi beyannamesinde doğru bir şekilde yer almasını sağlamak için önemlidir. Kanunen kabul edilmeyen giderler muhasebe kaydı, şu şekilde yapılır:

 1. Öncelikle, işletmenin giderleri incelenerek Kurumlar Vergisi Kanunu veya diğer vergi kanunlarına göre kanunen kabul edilmeyen giderlerin belirlenmesi gerekir.
 2. Kanunen kabul edilmeyen giderler için muhasebe sisteminde özel bir kod kullanılır. Söz konusu kanunen kabul edilmeyen giderler kodu, giderlerin tanımlanmasına ve takibine olanak tanır.
 3. Kanunen kabul edilmeyen giderlere kod verdikten sonra işletmenin muhasebe kayıtlarına işlenir ve hesap yapılır. Kanunen kabul edilmeyen giderler hesabı, vergi beyannamesinde indirim yapılmayan giderlerin net olarak izlenmesini sağlar.
 4. Kanunen kabul edilmeyen giderler, vergi beyannamesi hazırlanırken işletmenin gelir ve giderlerinden çıkarılarak düzeltilir. Bu şekilde, vergiye tabi kazanç hesaplanırken kanunen kabul edilmeyen giderler dikkate alınmaz.
 5. İşletmeler, kanunen kabul edilmeyen giderleri düzenli olarak raporlamalı ve izlemelidir. Bu, vergi denetimleri ve mali tabloların doğru bir şekilde hazırlanması açısından önemlidir.

Kanunen kabul edilmeyen giderler, doğru muhasebeleştirme ve raporlama işlemleriyle işletmenin mali durumunu ve vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yansıtması için dikkatlice yönetilmelidir.

Jestiyon ile İşletmenizin Finansal Süreçlerini Kontrol Altına Alın

Jestiyon, işletmenizin finansal süreçlerini etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan kapsamlı bir finansal yönetim sistemidir. Jestiyon aracılığıyla kanunen kabul edilmeyen giderlerinizi kolaylıkla izleyebilir ve işletmenizin vergi yükümlülüklerini optimize edebilirsiniz. 

Jestiyon’un kullanıcı dostu arayüzü ve profesyonel kadrosu, mali süreçlerinizi daha şeffaf kılarak işletme yönetiminizi kolaylaştırır. Finansal verilerinizi her an güncel tutarak stratejik kararlar almanıza yardımcı olur ve işletmenizin uzun vadeli başarısını destekler.

BAŞKA NELER VAR

Siz neredeyseniz
Jestiyon yanınızda

mobil uygulamayı indir